Kişisel Verileri Koruma KVKK

Kişisel Verileri Koruma KVKK

Yedikapı Tur | Kurumsal ve Bireysel Turizm Hareketi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Yedikapı Turizm Seyahat Acentaları San. Tic. A.Ş. (Yedikapı Tour) olarak; siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin güvenliği ve gizliliği en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu sebeple 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla iş bu metni sizlerin erişimine sunuyoruz. Kişisel Veri, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir.

Yedikapı Tour tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin bilgileri sizlere açıklamak istiyoruz.

1. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENMEKTEDİR?

Yedikapı Tour tarafından oluşturulmuş olan www.yedikapitour.com web sitesinde yer alan otelleri kiralayan kişiler "Müşteri" olarak tanımlanmaktadır. Web sitemiz üzerinden otel rezervasyonu yapmanız halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

• Kimlik Bilgileriniz: Adınız, soyadınız ve yaş bilginiz (yalnızca çocuk olması veya yaş itibariyle tehlike/hastalık bulunması halinde mevzuat uyarınca işlenmektedir.)

• İletişim Bilgileriniz: Cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz ve tebligat adresiniz.

• İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgisi, çerez bilgileriniz

• İşitsel Kayıt Bilgileriniz: Çağrı merkeziyle görüşmeniz halinde ses kaydınız.

• Görsel Kayıt Bilgileriniz: Yedikapı Tour’a yapmış olduğunuz ziyaretleriniz.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEMEMİZİN YASAL DAYANAĞI NEDİR?

Yedikapı Tour, kişisel verilerinizi aşağıda yer alan amaçlarla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. 8. ve 9. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanarak işlemektedir.

• 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere Yedikapı Tour’ın tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması hukuki sebebine dayanarak; web sitesinde gerçekleştirilen işlemlerin güvenliğinin sağlanması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanmasına yönelik faaliyetler başta olmak üzere mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

• Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak; mesafeli kira sözleşmesi gibi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca web sitemiz üzerinden akdedilen sözleşmelerin kurulması faaliyetlerinin yürütülmesi, kiralama ve konaklama faaliyetlerinizin gerçekleştirilmesine yönelik işlemlerin yürütülmesi, Yedikapı Tour’ın iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, konuta giriş çıkış süreçlerinin takibinin yapılması, hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Yedikapı Tour’ın hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere Yedikapı Tour’ın tabii olduğu ikincil mevzuatta yer alan veya yetkili merciiler tarafından yayınlanan karar, kılavuz ve rehberlerde belirtilen hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; hukuk ve dava işlerinin yürütülmesi,

• Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Yedikapı Tour’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; Yedikapı Tour’ın sunduğu hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

• Açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayanarak; yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılması.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ SEBEPLE VE KİMLERE AKTARILIYOR?

Sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi tam ve gereği gibi yerine getirebilmemiz için kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması çok önemlidir. Yedikapı Tour, kişisel verilerinizi temel hukuki ilkelere uygun olarak, gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. İş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilere aktarmak durumundayız. Bunun için de muhtelif iş ortaklarıyla ve hizmet sağlayıcılarla çalışmak durumundayız.

Kişisel verileriniz, müşteri çevresinin tespiti, otel kiralama ve konaklama faaliyetlerinin sağlanması, yardım ve destek taleplerinizin Yedikapı Tour’a yönetilmesi, deneyiminizin ve memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, Yedikapı Tour’ın sunduğu hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, sizlere daha iyi bir konaklama deneyiminin sağlanması ve memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, bilgi güvenliğinin sağlanması, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları başta olmak üzere ve işbu aydınlatma metninin dördüncü maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak gerekli olduğu ölçüde: Yedikapı Tour’ın tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması ve hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması için gerekli olması hukuki sebeplerine dayanarak;

• Otel kiralama ve akabinde konaklama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla otel ile,

• Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımız, otel sahipleri, hukuki danışmanlarımız, bankalar ve hizmet sağlayıcılarımızla, mali müşavirlerimizle,

• Destek hizmetlerinin sunulması için çağrı merkezi hizmeti sunan iş ortakları ve diğer hizmet sağlayıcılarıyla,

• Finansal ve muhasebe süreçlerinin yönetimi, risklerin tespiti, değerlendirilmesi, dolandırıcılıkların önlenmesi için ilgili iş ortaklarımız, danışmanlarımız ve hizmet sağlayıcılarımızla, bankalarla, mali müşavirlerimizle,

• Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için vergi daireleriyle, vergi denetimleri sırasında fatura ve tahsilat makbuzlarının T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle,

• Bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Yedikapı Tour’ın tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması ve hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

• Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında denetçiler, adli bilişim uzmanları, siber güvenlik danışmanları, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilerle ve iş ortakları ve avukatlarla,

• Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla,

• Kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarıyla, yurtiçi veya yurtdışında bulunan iştiraklerimizle, konut sahipleriyle, iş ortaklarımızla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve ürün veya hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇ VE YÖNTEMLER İLE TOPLANMAKTADIR?

Kişisel bilgileriniz; Kira başta olmak üzere tüm sözleşmesel ilişkilerimiz kapsamında bizzat sizlerden, web sitesinden elektronik ortamda, otomatik olarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.

• Yedikapı Tour’ın iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,

• Otel konaklamaya hazır hale getirilme süreçlerinin takibi,

• İnternet sitesi üzerinden otel kiralama işlemlerinin gerçekleşmesi ve kiralayanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,

• Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,

• Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi,

• Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi,

• Stratejik analiz çalışmalarının yürütülmesi,

• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Açık rızanızın bulunması halinde, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmesi, tercihlerinize uygun konutların tarafınıza sunulması başta olmak üzere sizlere daha iyi bir konaklama deneyiminin sağlanması ve memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

• Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca sitemiz üzerinden akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması,

• Hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi,

• Hizmet sunumu sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

• Reklam faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,

• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

• Yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KORUYORUZ?

Yedikapı Tour, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince kişisel verilerinizin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak, teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün farkında ve bilincinde olarak;

• Web sitesi, aracılığıyla Yedikapı Tour'a ilettiğiniz kişisel verileriniz güncel teknolojik gelişmeler uyarınca sunulan hizmetler kullanılarak korunmaktadır.

• Kişisel verileriniz yalnızca şirket yetkili çalışanlarının erişimine açık olmakla birlikte internet bazlı elektronik ortamlarda ve fiziki olarak korumalı veri kayıt sistemlerinde işlenmektedir.

• Kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin düzenli olarak risk analizleri yapılmakta ve risklerin azaltılması için aksiyonlar alınmaktadır.

• Veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmaktadır.

• Kişisel verilere yetkisiz erişimleri engellemek için erişim ve yetki kontrolleri uygulanmaktadır.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ NELERDİR?

7.madde de yer alan yöntemlerle Yedikapı Tour’a başvurarak,

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

• KVKK'da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

7. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirtilen şartlara uygun olarak düzenlenmiş bir dilekçeyle ya da " Yedikapı Turizm Seyahat Acentaları San. Tic. A.Ş. Başvuru Formu (TALEP EDİLMESİ HALİNDE PDF HALİ TARAFINIZA İLETİLEBİLİR.) ile e-mail adresimize iletebilirsiniz. 

BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRES

Şahsen Yazılı Başvuru Sahibiata Mah, Hocahasan Sk. No.11/2, 42040 Meram/Konya

*"Şahsen Yazılı Başvuru" yoluna başvuracak İlgili Kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

**Başvuru formunun tebligat zarfına veya e-postanın konu kısmına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Talebi" yazılmasını rica ederiz.

Yedikapı Tour iş bu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.